پزشکی که ترامپ را “سالم ترین” رئیس جمهور تاریخ معرفی می کند درگذشت