پس از سر و صدای ترامپ ، بایدن به سرعت به پوتین روی آورد