پس از یافتن صفر مورد در شهر ، بریزبن محاصره COVID-19 را لغو کرد