پلوسی منتقد دوم ترامپ را از گروه پارلمانی در 6 ژانویه منصوب کرد