پلیس بیش از 2000 معترض در روسیه را که از دشمن بسته کرملین ، ناوالنی حمایت می کنند ، دستگیر کرد