پلیس خشونت آمیز هلند 240 نفر را در سراسر کشور بازداشت کرده است زیرا اعتراضات علیه محاصره خشونت بار شده است