پلیس در حمایت از دشمن بسته کرملین ، ناوالنی ، بیش از 2500 معترض را در روسیه دستگیر کرد