پیش بینی می شود بارندگی باعث کاهش آتش سوزی در غرب استرالیا شود