پیش بینی می شود هزاران نفر علیرغم ترس از COVID-19 به روز استرالیا اعتراض کنند