چند روز قبل از آزادی ترامپ ، ایالات متحده کوبا را بعنوان یک کشور حامی ترور تغییر نام داد