چهارمین عضو کابینه زیمبابوه در اثر پرش از اثر COVID-19 می میرد