چین از کشورهای سازمان ملل متحد می خواهد هفته آینده در این مراسم در سین کیانگ شرکت نکنند