چین با تحریم های خروج به پمپئو ، دیگر مقامات ترامپ برخورد می کند