چین تحت فشار دیپلماتیک از چهار وزیر خارجه اروپا دعوت کرده است که به این کشور سفر کنند