چین خواستار “فرشتگان بهتر” در تسویه حساب مجدد بایدن با ایالات متحده است