چین می گوید ارتش آمریکا در دریای چین جنوبی برای صلح خوب نیست