چین نیم میلیون دوز Sinopharm COVID-19 به پاکستان اهدا خواهد کرد