چین ورود خارجیانی که از کانادا سفر می کنند به طور موقت ممنوع است