کابینه امارات تأسیس سفارت در تل آویو را تأیید می کند