کارشناسان می گویند که برای مقابله با COVID-19 جدید هنوز به انسداد در دانمارک نیاز است