کارکنان بهداشتی آمریکا که در طوفان برف گیر افتاده اند ، واکسن COVID-19 را به رانندگان دیگر می دهند