کامیون خارج از کنترل 15 نفر را در کنار جاده هند کشته است