کانادایی سعی می کند با راه رفتن با بند از منع رفت و آمد COVID-19 جلوگیری کند