کانادا می گوید هنگ کنگ به اعمال یک تابعیت نیاز دارد