کانادا هزاران نفر را تبعید کرد ، حتی در حالی که بیماری همه گیر COVID-19 بیداد می کرد