کاپیتان انگلیسی تام پس از آزمایش مثبت COVID-19 در بیمارستان بستری شد