کاپیتان تام مور قهرمان اصلی انگلیس پس از نبرد با COVID-19 در 100 سالگی می میرد