کرملین ایالات متحده را به دخالت در امور متهم می کند ، اما می گوید که آماده صحبت است