کری از غیبت آمریکا در مبارزه با تغییر اقلیم “پشیمان است”