کشورهای اتحادیه اروپا در مورد خطرات موجود در قابلیت اطمینان واکسیناسیون COVID-19 هشدار می دهند زیرا Pfizer زایمان را به تأخیر می اندازد