کشورهای جزیره اقیانوس آرام به عنوان غرق COVID-19 به AIIB مورد حمایت پکن روی می آورند