کشورهای مسلمان به دنبال تحقیقات سازمان ملل در مورد جنایات احتمالی در درگیری غزه هستند