کمدین عمو راجر با یک فیلم حذف شده سانسور چین را تحریک می کند