کنترل آلاینده COVID-19 تحت تأثیر تاخیر واکسن Pfizer