کوبا در میان موجی از COVID-19 مسافران را قرنطینه خواهد کرد