کوزوو روابط بین اسرائیل را برقرار کرده و سفارت خود را در اورشلیم افتتاح می کند