کوشنر و برکوویتز نامزد دریافت جایزه صلح نوبل برای معاملات اسرائیل شدند