کویت ورود فرودگاه های خارج از کشور را پس از افتتاح نسخه COVID-19 محدود می کند