کوید 19: انگلیس می گوید انتظار ندارد اتحادیه اروپا واکسن را به حالت تعلیق درآورد. بروکسل گاف ایرلندی را تصدیق می کند