گاو دریایی پیدا شده با “ترامپ” که در پشت او حک شده است ، تحقیقات را پیشنهاد می کند