گربه های قبرس به عنوان یک بیماری همه گیر COVID-19 در سرما بیرون می آیند