گردشگری جهانی در ماه جولای افزایش یافت ، اما قبل از COVID-19 به سطح آن نرسید