گروههای مسلمان فرانسوی به منشور ماکرون علیه افراط گرایی اعتصاب می کنند