گروه برجسته حقوق بشر دولت اسرائیل را “آپارتاید” می نامد