گروه حامل های آمریکایی در میان تنش های تایوانی وارد دریای چین جنوبی می شوند