گروه نسبتاً کم خطر Open Australian در پرونده COVID-19: متخصصان بهداشت ویکتوریا