گروه های جامعه مدنی می گویند COP26 باید به دلیل COVID-19 به تعویق بیفتد