گله ایمنی در برابر COVID-19 با وجود واکسن ها بعید به نظر می رسد: UN