گوترش ، رئیس سازمان ملل ، به دنبال ماندن برای یک دوره دوم است: گزارش