گوترش برای دومین بار به عنوان رئیس سازمان ملل متحد نامزد خواهد شد: رسمی